menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Tylko do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu!

Serdecznie zapraszamy na seminarium on-line poświęcone ociepleniu budynków zabytkowych od zewnątrz  i od wewnątrz.

Fakty / Fakty : 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 64 |
 

TOPTEN - EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE OKNA

27 lipca 2012


 

WYNIKI KONKURSU
TOPTEN - Efektywne Energetycznie Okna


 
Cel:
 


Celem Konkursu jest zachęta konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wybór i publikację na stronie internetowej www.topten.info.pl najbardziej efektywnych energetycznie okien. Na stronie internetowej opublikowane zostaną również rekomendacje w zakresie stolarki okiennej.

 

Organizatorzy:


                      

 ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice                ul. Pełczyńska 11, 51-180 WrocławKonkursu odbywa się w ramach projektu:
„Euro TopTen Max - maximising TopTen communication on top runner products”,
współfinansowanego ze środków Intelligent Energy-Europe
na podstawie umowy dotacji  EIE/10/317/S12.589422.

Współorganizatorzy:


                  

Patroni honorowi:


                                    ZAE
 
                           
 

Uczestnictwo:


Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy przeznaczonych do montażu w indywidualnym i komunalnym budownictwie. W przypadku dystrybutorów (importerów) okien, dokumentacja zgłoszenia musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania producenta. Okna powinny być dostępne na polskim rynku.
Jak przystłąpić do konkursu? (PDF)

Karta Zgłoszeniowa (PDF)

Karta Zgłoszeniowa (DOC)

Kontakt:  Katarzyna Szydło tel: 509 202 887 e-mail: kasia@cieplej.pl

Grupy:

Okna będą oceniane w następujących kategoriach:

1. Okna drewniane
2. Okna aluminiowe i drewniano -aluminiowe
3. Okna PCV

Do materiałów należy dołączyć zdjęcie okna oraz okna wbudowanego w dom.
 
Patroni medialni:

 
                                

                 

                                  

                 
 

Ocenie podlegać będą parametry okna opisane
wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010
i obejmujące minimum:


 1. Materiały aktualnie wykorzystywane do produkcji okien w firmie, prezentowane w katalogach firmy (należy dołączyć katalog reklamowy z cennikiem wyrobów).
 2. Ocenie poddawane będzie okno typowe jednokwaterowe,
  rozwierno -uchylne o wymiarach 1,23x1,48 m2
 3. Wartość współczynnika przenikania ciepła okna UW [W/m2K]
 4. Wartość współczynnika przenikania ciepła szyby UG [W/m2K]
 5. Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego gG
 6. Współczynnik przepuszczalności światła Lt
 7. Wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Uf [W/m2K]
 8. Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła ramki dystansowej ψ [W/mK]
 9. Klasa odporności na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy
 10. Klasa przepuszczalności powietrza lub współczynnik infiltracji
 11. Właściwości akustyczne okna
 12. Średnie koszty stolarki dla budynku typowego brutto bez rabatów (wycena wykonana będzie na podstawie udostępnionych cenników)
 13. Bilans energetyczny E okna w pomieszczeniu ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym
Warunki:

 

 • Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika Karty zgłoszeniowej produktu (okna) wraz z wymaganymi załącznikami. Całkowita odpowiedzialność za dane ujęte w karcie zgłoszeniowej i załączonych dokumentach ponosi zgłaszający. Organizatorzy nie będą przeprowadzać weryfikacji udostępnionych danych. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych organizator rezerwuje sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia. W przypadku braków stwierdzonych w dokumentacji producenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną o konieczności uzupełnienia zgłoszenia.
   
 • Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław, z dopiskiem Konkurs TOPTEN. DAEŚ sporządzi bazy danych dla wykonania procedury konkursowej na podstawie zebranych Kart zgłoszeniowych produktów. Oryginalne zgłoszenia przekazane zostaną Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach do archiwum dokumentacji konkursu.
   
 • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz w przypadku kwalifikacji do listy TOPTEN zgodą na opublikowanie na stronie www.topten.info.pl informacji o zgłaszanym produkcie.
   
 • Kwalifikacją do udziału w procedurze konkursowej i opublikowaniu na listach najlepszych produktów www.topten.info.pl będzie przeprowadzona przez Organizatora ocena przedstawionych w karcie zgłoszeniowej produktów względem przyjętego kryterium wyboru. Celem zastosowania kryterium wyboru jest stworzenie listy dziesięciu produktów najbardziej efektywnych pod względem ekologicznym i energetycznym dostępnych na polskim rynku. Listy wybranych produktów mogą zawierać mniej niż 10 produktów, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych produktów spełniających kryteria wyboru będzie mniejsza niż 10. Lista może również wynosić więcej niż 10 w przypadku, gdy liczba zgłoszonych produktów spełniających kryteria wyboru jest większa niż 10 i nie ma możliwości wyboru spośród wyselekcjonowanych tylko 10 produktów.
 • Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Wynik konkursu dotyczący danego produktu może być udostępniony Zgłaszającemu na jego pisemną prośbę.
 • Producenci oraz dystrybutorzy biorący udział w Konkursie zostaną poinformowani o wynikach cyklu konkursowego - produktach wyselekcjonowanych przez Organizatora do publikacji na stronie www.topten.info.pl.
 • Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych instytucjonalnych uczestnika, jeżeli zostanie on nagrodzony lub wyróżniony w Konkursie. Zakres informacji przewidywanych do publikacji obejmuje podstawowe dane niezbędne dla podjęcia decyzji o zakupie urządzenia dla potencjalnego użytkownika, jak np.  producent, typ/model okna, współczynnik przenikania ciepła, bilans energetyczny okna.
 • Produkt można w każdej chwili wycofać z rankingu, co wymaga przesłania pocztą rejestrowaną pisemnej rezygnacji.
 • Lista okien TOPTEN będzie cyklicznie aktualizowana. Aktualizacja będzie prowadzona w cyklu półrocznym. W przypadku zmiany kryteriów wyboru najlepszych produktów przesłana zostanie do uczestników informacja o konieczności przeprowadzenia weryfikacji kryteriów. Weryfikacja posługiwania się znakiem TOPTEN może nastąpić tylko w przypadku zmian kryteriów wynikających ze zmian w uwarunkowaniach prawnych dotyczących oceny jakości urządzeń.
Nagroda dla 10 najlepszych
aktualnie produkowanych okien:

 

 1. Prawo do korzystania z logo ogólnoeuropejskiego programu promocji efektywnych energetycznie rozwiązań TOPTEN .  Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN, z dopiskiem roku uzyskania znaku (np. TOPTEN 2012, TOPTEN 2013, itp.) będzie przysługiwać na czas nieokreślony dla danego producenta i typu okna na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem konkursu TOPTEN
 2. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu w mediach-patronach medialnych konkursu Informacja na polskiej wersji strony TOPTEN o wynikach konkursu oraz publikacja listy TOTPEN najlepszych okien dostępnych na polskim rynku na stronie www.topten.info.pl.
 3. Prezentacja wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Dni Oszczędzania Energii 14-15 listopada 2012, Wrocław Stadion Miejski, al. Śląska 1
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale Fakty 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 64 |
 1. Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiego - Sprawozdanie
 2. RoundBaltic - Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiego
 3. Szkolenie dotyczące zmian w programach Certo, Aterm 2020, Rema 2020
 4. Seminarium on-line: Termomodernizacja budynków zabytkowych cz. 2
 5. Projekt RoundBaltic
 6. Materiały do spotkania „Termomodernizacji budynków wielorodzinnych”
 7. Prezentacje seminaryjne 19.02.2020r
 8. Materiały dla MŚP
 9. Seminarium on-line: Ocieplenie budynków zabytkowych od zewnątrz i od wewnątrz wybrane zagadnienia prawne oraz techniczne w zakresie fizyki budowli
 10. Optymalizacja energetyczna budynków. Technologie poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków.
 11. Wyniki konkursu TOPTEN Okna 2019
 12. VIII Kongres Stolarki Polskiej
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju