menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : CERTO charakterystyka energetyczna budynku
 

Certo - FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu CERTO:

1.   Przeniesienie licencji ze starego (pierwszego) komputera na nowy (drugi/inny) komputer

2.   Uwzględnianie osłon przeciwsłonecznych i zacienienia budynku

3.   Wymiarowanie przegród

4.   Instalacja i aktualizacja poprzez mobilny modem w sieci Orange

5.   Przegrody niejednorodne

6.   Jak uwzględniać przerwy w ogrgenezewaniu i chłodzeniu

7.   Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

8.   Brak automatycznej aktualizacji programu CERTO (przejście z wersji 2.2.9.0 na wersję 3.1.0.0)

9.   Dlaczego przy ogrzewaniu energią elektryczną CERTO wylicza dużą wartość energii pierwotnej (EP)?

10. Co to jest czas nagrzewania?

11. Jakie możliwości generowania certyfikatów i rapotów posiada CERTO?


Ad 1. Przeniesienie licencji ze starego (pierwszego) komputera na nowy (drugi/inny) komputer


Każda zmiana komputera w pracy lub w domu wiąże się ze zmianą licencji w programie CERTO. Dla każdego komputera, na którym zainstalowany jest program CERTO generowany jest numer rejestracyjny, dla którego przypisywany jest KLUCZ LICENCYJNY. Zatem należy pamiętać, iż klucz licencyjny ze starego komputera wpisany na nowym sprzęcie nie będzie pasował.

Co w takiej sytuacji trzeba wykonać:
- odinstalować program CERTO na starym sprzęcie (jeżeli jest w posiadaniu)
- na nowym komputerze zainstalować program CERTO:
uruchomić w przeglądarce internetowej plik www.cieplej.pl/soft/certo-h/setup.exe
lub skorzystać z płyty CD, na której zamieszczony jest program CERTO
- skontaktować się z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska poprzez pocztę elektroniczną soft@cieplej.pl podając następujące dane:
1) informację o zmianie komputera
2) stary numer rejestracyjny oraz klucz licencyjny
3) NOWY numer rejestracyjny4) imię i nazwisko (firma / dom)
5) dane kontaktowe ( telefon, adres e-mail do korespondencji)
- na podany adres e-mail do korespondencji lub telefon przekazany zostanie NOWY KLUCZ LICENCYNY, który należy wpisać w miejsce zaznaczone na obrazku powyżej (miejsce: XXXXXXXXXX).

Powrót

Ad 2. Uwzględnianie osłon przeciwsłonecznych i zacienienia budynku

Program CERTO umożliwia szczegółowe wprowadzenie osłon przeciwsłonecznych montowanych na oknach lub elewacjach szklanych oraz szczegółowe uwzględnianie zacienienia budynku od zewnętrznych elementów zacieniających (np. balkony, drzewa, sąsiednie budynki, itp.)

Urządzenia przeciwsłoneczne (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
- stałe elementy zacieniające zewnętrzne jak i wewnętrzne należy uwzględniać dla  poszczególnych okien lub szklanych fasad (otwory przegród zewnętrznych):- ruchome elementy zacieniające wewnętrzne lub zewnętrzne uwzględnia się dla poszczególnych okien lub fasad szklanych (otwory przegród zewnętrznych);
1)    należy odznaczyć checkbox „Współczynnik zacienienia wspólny dla całego budynku” (czerwona ramka):2)    następnie przejść na wartości indywidualne, określić udział czasu użycia elementów zacieniających w danym miesiącu oraz określić „Współczynnik korekcyjny ze względu na urządzenia przeciwsłoneczne”:
Zacienienie budynku
- zacienienie można korygować poprzez indywidualne wskazanie stopnia zacienienia dla poszczególnych otworów okiennych, należy zatem zaznaczyć checkbox „wartość obliczeniowa”,następnie przy pomocy podpowiedzi określić kąt zacienienia poszczególnych otworów od otoczenia, elementów pionowych lub elementów poziomych:UWAGA:
Kopiowanie przegrody przeźroczystej (okno, drzwi, świetlik, itp.), w której określono indywidualne współczynniki zacieniające od stałych lub ruchomych elementów zacieniających, powoduje przeniesienie tych danych do miejsca kopiowania.  Zatem podczas kopiowania należy pamiętać o ponownym skorygowaniu współczynników zacienienia dla skopiowanej przegrody.

Powrót
 
Ad 3. Wymiarowanie przegród

Sposób wymiarowania w głównej mierze zależy do certyfikatora. W wielu przypadkach stwarza to pewne problemy, wynikające z często popełnianych błędów (np. dublowaniu narożników ścian zewnętrznych – połączenie dwóch ścian zewnętrznych). Norma PN-EN 12831:2006 „…” ułatwia wprowadzanie danych. Przy obliczaniu strat ciepła przez przenikanie należy stosować wymiary zewnętrzne, czyli wymiary mierzone po zewnętrznej stronie budynku. Przy określaniu wymiarów poziomych uwzględnia się połowę grubości ograniczającej ściany wewnętrznej i całą grubość ograniczającej ściany zewnętrznej. Wysokość ściany mierzy się pomiędzy powierzchniami podłóg.Powrót


Ad 4. Instalacja i aktualizacja poprzez mobilny modem w sieci Orange

Sieć Orange domyślnie kompresuje pliki graficzne ściągane z Internetu, co uniemożliwia instalację/aktualizację CERTO. W celu rozwiązania tego problemu należy:
1)    Skontaktować się z BOA Orange (dane kontaktowe: http://www.orange.pl/portal/map/map/contact?TARGET=CONTACT) i poprosić o zmianę APNa z „Internet” na „VPN”
2)    Po pewnym czasie od zrealizowania polecenia przez BOA Orange – uruchomić Business Everywhere i wejść w Ustawienia Zaawansowane:3)    Rozwinąć węzeł Identyfikator połączenia | Połączenia mobilne | Internet - #1 | Konfiguracja i zmienić napis w polu APN z „Internet” na „VPN”:
 Alternatywnie, jeśli z jakichś powodów nie chcemy dokonywać powyższej zmiany, możemy po każdej nieudanej próbie aktualizacji wykonać następujące kroki:
1)    Odinstalować CERTO w Panelu sterowania systemu MS Windows (o ile jest zainstalowany)
2)    Ściągnąć ten plik: http://www.4shared.com/file/76912947/7d50658d/CERTO_H.html
3)    Wypakować ściągnięty plik na dysk twardy komputera, a następnie uruchomić plik setup.exe z wypakowanego katalogu
Pod linkiem z punktu 2 znajduje się zawsze najnowsza wersja CERTO – zawsze można ją ściągnąć, wypakować  i uruchomić setup.exe w celu wykonania ręcznej aktualizacji programu.

Powrót

Ad 5. Przegrody niejednorodne

Program CERTO umożliwia konstruowanie przegród z dowolną liczbą warstw niejednorodnych. Przykładem będzie poniższy rysunek. Konstrukcja przegrody: połać dachowa z izolacją z wełny mineralnej o grubości  15 cm i poszyciem wewnętrznym z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 25 mm; spadek połaci 100% (45°); krokwie sosnowe (6 x 18 cm) w rozstawie osiowym 0,9 m.
 


Wprowadzanie warstw przegrody zaczynamy od warstwy materiałowej z płyt gipsowo-kartonowych (grupa materiałów: Wyroby gipsowe) o grubości 0,025 m. Drugą warstwę wprowadzamy jako „Warstwę niejednorodną”. Określamy jej grubość na 0,15 m, zaznaczamy, że jest to warstwa izolacyjna, następnie dodajemy warstwy 2 wycinków, jak na poniższym ekranie:Dla każdej warstwy wycinka zamiast grubości tej warstwy, która jest określana dla całej warstwy niejednorodnej, podajemy jej względne pole powierzchni f. W naszym przykładzie będzie to 0,06/0,90 = 0,067 dla krokwi oraz 0,84/0,90 = 0,933 dla wełny mineralnej.
 
Powrót

Ad 6. Jak uwzględniać przerwy w ogrzewaniu i chłodzeniu

Przerwy w regulacji temperatury w programie CERTO określamy osobno dla każdego miesiąca, przy czym istnieje możliwość kopiowania ich do pozostałych miesięcy oraz kopiowania ich z innych pomieszczeń / stref.
Przerwy w ogrzewaniu. Aby uwzględnić przerwy w ogrzewaniu należy do dowolnego miesiąca przypisać długość przerwy określoną w godzinach oraz obniżoną temperaturę pomieszczenia / strefy podczas trwania przerwy w grzaniu. Przerwy można przypisywać do całego tygodnia, dni roboczych, dni weekendowych lub określić inny wymiar czasu trwania przerwy w ogrzewaniu.

Przerwy w chłodzeniu. Uwzględniając przerwy w chłodzeniu należy do dowolnego miesiąca przypisać długość przerwy określoną w godzinach oraz podwyższoną temperaturę pomieszczenia / strefy podczas trwania przerwy w chłodzeniu. Przerwy można przypisywać do całego tygodnia, dni roboczych, dni weekendowych lub określić inny wymiar czasu trwania przerwy w chłodzeniu.
 


UWAGA: Zgodnie z RMI przerwy w ogrzewaniu będą uwzględnione w obliczeniach tylko i wyłącznie w pomieszczeniach / strefach chłodzonych (chyba że na zakładce „Budynek” głównego formularza programu zaznaczono opcję obliczeniową: uwzględniaj przerwy w ogrzewaniu w pomieszczeniach niechłodzonych (budynków chłodzonych)”).

Powrót
 

Ad 7. Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W budynkach z wentylacją mechaniczną często stosuje się odzysk ciepła w celu zmniejszenia zużycia ciepła na cele grzewcze. Program CERTO umożliwia wprowadzenie procentowego stopnia odzysku ciepła w systemie wentylacji od:
- powietrza wywiewanego
- gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GWC)Powrót


Ad 8. Brak automatycznej aktualizacji programu CERTO (przejście z wersji 2.2.9.0 na wersję 3.1.0.0)

Program CERTO w przeszłości nie aktualizował się automatycznie do nowszych wersji po włączeniu programu. Miało to miejsce dla wersji programu 2.2.9.0. Błąd ten został szybko naprawiony. Użytkownikom, którzy nadal posiadają starszą wersję programu wyjaśniamy proces ręcznej aktualizacji:
- należy sprawdzić aktualną wersję programu (zakładka POMOC – O PROGRAMIE),
- jeżeli aktualną wersją programu jest wersja 2.2.9.0, należy ją odinstalować,
- ze strony www.cieplej.pl pobrać plik instalacyjny programu CERTO (na stronie internetowej zawsze zamieszczona jest aktualna wersja oprogramowania),
- pobrany plik uruchomić i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Powrót

Ad 9. Dlaczego przy ogrzewaniu energią elektryczną program CERTO wylicza dużą wartość energii pierwotnej (EP)?

W programie CERTO spotyka się trzy określenia pojęcia energii:
- energia użytkowa (bilans zysków i strat energii dla danego obiektu),
- energia końcowa (iloraz energii użytkowej i sprawności instalacji c.o., c.w.u., wentylacji, itd.),
- energia pierwotna (iloczyn energii końcowej i współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej „wi”).

Zgodnie z RMI współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej „wi” dla energii elektrycznej określony jest wartością 3, więc energia końcowa mnożona jest przez tą wartość . Dla przykładu lokal mieszkalny, w którym energia elektryczna wykorzystywana jest do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej:


 
Zatem łatwo zauważyć, że energia pierwotna jest wynikiem mnożenia energii końcowej przez współczynnik wi (równy 3).

Powrót

Ad 10. Co to jest czas nagrzewania?

Czas nagrzewania w programie CERTO pojawia się w dwóch miejscach:
- dane ogólne dotyczące pomieszczenia / strefy,
- zakładka C.W.U. dla poszczególnych lokali.
Czas nagrzewania pomieszczenia / strefy. Czas nagrzewu pomieszczenia do wymaganej wewnętrznej temperatury, po okresie osłabienia. Wprowadzenie czasu nagrzewu wymagane jest tylko w przypadku wprowadzenia w bieżącym pomieszczeniu przerw w ogrzewaniu.Czas nagrzewania dla C.W.U. Średni czas nagrzewu ciepłej wody użytkowej określana w godzinach na dobę. Wartość pobierana jest do obliczeń projektowego obciążenia cieplnego na c.w.u. Im wyższy czas nagrzewu c.w.u tym mniejsze obciążenie cieplne.
Przykład:Czas nagrzewania c.w.u. wynoszący [2 h/dobę].
 


Czas nagrzewania c.w.u. wynoszący [24 h/dobę].

Powrót

Ad. 11. Jakie raporty generuje program CERTO?

Podstawowym dokumentem generowanym przez CERTO jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, czyli tzw. certyfikat.

CERTO służy ponadto do sporządzania projektowanych charakterystyk energetycznych budynków. Charakterystyki te zawierają te same informacje dotyczące zapotrzebowania budynku na energię, co certyfikaty, z tym że przedstawione bardziej szczegółowo. Poza tym, projektowane charakterystyki – w przeciwieństwie do certyfikatów – zawierają wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego (tzw. mocy cieplnej) na c.o., wentylację i c.w.u.

Zarówno miesięczne wyniki zapotrzebowania na energię, jak i zapotrzebowanie na moc cieplną mogą zostać wyeksportowane przez CERTO do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy.

Jedną z wielu unikalnych funkcji CERTO jest generowanie zapisu obliczeń. Ten wielostronicowy raport zawiera zapis wszystkich obliczeń wykonywanych przez program wg następującego schematu: co liczy, z jakiego wzoru, z użyciem jakich danych i z jakim wynikiem.

Opracowany w 2010 r. moduł CERTO OPTYMALIZACJA umożliwia ścisłą współpracę CERTO z programami do audytów zgodnych z ustawą termomodernizacyjną, tj. Aterm (audyty energetyczne) i REMa (audyty remontowe). Moduł ten umożliwia też sporządzenie samodzielnego raportu z optymalizacji, czyli tzw. efektu ekonomicznego modernizacji budynku.

Natywnym formatem zapisu projektów CERTO jest .certoh. Pliki .certor (z wynikami obliczeń) oraz .certoa (z wynikami obliczeń i optymalizacją) służą do przenoszenia danych do programów Aterm i REMa.Powrót

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ CERTO charakterystyka energetyczna budynku
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju