menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : CERTO charakterystyka energetyczna budynku
 

Certo - Opis

                              1. Przeznaczenie
2. Optymalizacja
3. Możliwości
4. Dodatkowe atuty
5. Dołączane materiały
6. Aktualizacja
7. Dostępne bazy
8. Wymagania sprzętowe
9. Tryb demonstracyjny
10. Rekomendacja
 
       
   

 

nowy moduł do programu komputerowego CERTO 2015, służący do automatycznego wprowadzania świadectw do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.


CERTO - REJESTR - Przewodnik >>

Dotychczas za świadectwo energetyczne budynku lub jego części zwykle służył wydruk sporządzony w jednym z programów komputerowych obliczających charakterystyki energetyczne (np. CERTO). Natomiast na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

W praktyce oznacza to, że obliczenia wciąż sporządza się w jednym z w/w programów, jednakże uzyskany z niego wydruk nie stanowi w świetle nowego prawa świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydruk ten należy „przepisać” do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (https://rejestr.cheb.mir.gov.pl), a następnie pobrać z niego plik PDF z oficjalnym świadectwem.

Manualne wprowadzanie świadectw do rejestru jest zadaniem monotonnym i czasochłonnym – przepisanie jednego świadectwa zajmuje zwykle kilkadziesiąt minut, co szczególnie w przypadku budynków wielorodzinnych, z osobnymi świadectwami dla poszczególnych lokali, przekłada się na ogromny nakład pracy i stratę czasu.

Dlatego też na prośbę użytkowników programu CERTO 2015 opracowaliśmy specjalny moduł CERTO REJESTR służący do automatycznego wprowadzania świadectw do rejestru. Moduł ten umożliwia wybór całego budynku oraz jego części, dla których świadectwa chcemy wyeksportować. Proces wprowadzania świadectw jest w pełni automatyczny i trwa zaledwie kilka minut per świadectwo. Później należy je jedynie uzupełnić o zdjęcia, zweryfikować oraz zatwierdzić.

Po darmowym okresie próbnym, tj. od 16.08.2015 r. włącznie, moduł CERTO REJESTR będzie dostępny dla wszystkich użytkowników programu CERTO 2015 za dodatkową opłatą. 

 

 

 

Dnia 18 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło nowe rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie to weszło w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 17 kwietnia b.r. i wprowadziło kilka istotnych zmian do dotychczas obowiązującej metodologii sporządzania świadectw, zaimplementowanych w programie CERTO 2015. 

Program CERTO 2015 jest udostępniany wszystkim licencjonowanym użytkownikom CERTO 2014 bezpłatnie.

Posiadacze wersji jednostanowiskowej:
klucz numeryczny  z programu CERTO 2014 należy skopiować do CERTO 2015.

Posiadacze klucza USB:
klucz usb działa tak, jak do tej pory - należy go umieścić w porcie usb i uruchomić program.
 

 

 
   
 
   

 JUŻ 6 LAT WSPÓŁPRACY

 Pod koniec 2008 roku wprowadzone zostało rozporządzenie zobowiązujące uczestników procesu inwestycyjnego do obliczania  charakterystyki energetycznej budynku. Rozporządzenie to było pełne błędów i niedopowiedzeń. Opracowaliśmy dla Państwa  program CERTO, który umożliwia obliczenie charakterystyki energetycznej oraz świadectwa. Z powodu w/w błędów i  niedopowiedzeń zobowiązaliśmy się do bezpłatnego aktualizowania CERTO do czasu ogłoszenia nowego rozporządzenia.  Obietnicy dotrzymaliśmy z nawiązką. Przez ostatnie blisko 6 lat udostępniliśmy Państwu przeszło 60 bezpłatnych aktualizacji  programu, wnoszących dużo więcej niż poprawki niedociągnięć rozporządzenia. Dziś pracujemy na 7. generacji programu. W  „historii wersji” można prześledzić jak intensywnie program CERTO był rozwijany i ulepszany.

 NOWE 

 W lipcu br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. Rozporzą- dzenie to będzie obowiązywać od 2.10.2014 roku. Wprowadzone w metodologii zmiany były na tyle duże i istotne, że  niezbędne było opracowanie zupełnie nowego programu - .

Staraliśmy się, w miarę możliwości, zachować  interfejs użytkownika, aby wprowadzanie danych było jak najbardziej zbliżone do znanego już Państwu z programu CERTO oraz tak, aby opracowane wcześniej pliki można było wczytać i po uzupełnieniu przeliczyć wg nowej metodologii. 

 DOSTĘPNOŚĆ NOWEGO 

od 03.10.2014 program trafił do sprzedaży. Dla wszystkich posiadaczy  CERTO przygotowaliśmy specjalne, korzystne warunki zakupu. 

 Nowe  będzie dostępne w 4 wersjach:

 1.  H - wersja dla budynków ogrzewanych 

 2.  H, USB  - wersja dla budynków ogrzewanych na kluczu sprzętowym (USB)

 3.  H+C - wersja dla budynków ogrzewanych i chłodzonych 

 4.  H+C, USB  - wersja dla budynków ogrzewanych i chłodzonych na kluczu sprzętowym (USB)

 Szczegóły dotyczące zasad nabycia nowego programu  w cenniku programów >>
 


 PLANOWANA POMOC 

 Ze względu na wprowadzone istotne zmiany w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku w wielu  wypadkach trzeba będzie nauczyć się nowego podejścia, wprowadzania oraz uzupełnienia niezbędnych danych.

 Aby pomóc Państwu poznać i opanować nowe zasady sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oraz pracę z  nowym programem , przygotowujemy cykl szkoleń, artykułów oraz prezentacji, które odbędą się w miastach  wojewódzkich Polski.

Pierwsze szkolenie dotyczace znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków odbędzie się 22.10.2014, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia podczas 10. Dni Oszczędzania Energii. W trakcie szkolenia odbędzie się pierwsza prezentacja możliwości Dla posiadaczy programu CERTO uczestnictwo będzie bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.
 

 
       

1. PRZEZNACZENIE CERTO

Program CERTO przeznaczony jest do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz do sporządzania charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.)
 • lokali mieszkalnych
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych ogrzewanych i chłodzonych 

Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych i chłodzonych.

CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.

powrót

2. OPTYMALIZACJA W CERTO


Za pomocą CERTO -  OPTYMALIZACJA można optymalizować system grzewczy, system c.w.u., przegrody, stolarkę oraz wentylację mechaniczną. Na podstawie wyników optymalizacji, CERTO formułuje treść proponowanych zmian do świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wyniki optymalizacji można także zaimportować w programie REMA w celu dołączenia do audytu remontowego wymaganego przez BGK załącznika optymalizacyjnego, lub zaimportować w programie ATERM do audytów energetycznych. W najbliższej przyszłości moduł optymalizacyjny do CERTO obejmie także optymalizację systemu chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego.

powrót


3. MOŻLIWOŚCI CERTO

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych
 • Generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego Czytaj więcej >>
 • Eksport miesięcznych wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego Czytaj więcej >>

powrót

4. DODATKOWE ATUTY CERTO:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków
   

5. DOŁĄCZANE MATERIAŁY DO CERTO

6. AKTUALIZACJA CERTO

CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy i w pełni automatyczny.

powrót

7. DOSTĘPNE BAZY W CERTO

 • gotowych domów jednorodzinnych
 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
 • materiałów budowlanych
 • źródeł ciepła - kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
 • współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.
powrót

8. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1. Systemem operacyjny: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

powrót

9. TRYB DEMONSTACYJNY


Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP)
UWAGA!
Do pozyskania pełnej wersji programu CERTO niezbędne jest wcześniejsze pobranie i zainstalowanie wersji edukacyjnej programu CERTO >>>

10. REKOMENDACJA

Program CERTO uzyskał rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE)

powrót


W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: soft@cieplej.pl
Zapytania merytoryczne dotyczące sporządzania charakterystyki energetycznej oraz świadectw w programie CERTO można wysyłać na adres: soft@cieplej.pl

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ CERTO charakterystyka energetyczna budynku
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju